Privacy beleid

Privacy beleid Xaëlla’s Closet
https://xaellascloset.nl

Over ons privacy beleid
Xaëlla’s Closet geeft veel om uw privacy.  Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van)  onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.  Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Xaëlla’s Closet.  De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/02/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle  voorgaande versies.  Dit privacy beleid beschrijft welke  gegevens over u door ons worden verzameld, waar  deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.  Ook leggen wij aan  u uit op welke  wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke  rechten u heeft  met betrekking tot de door u aan  ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft  over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt  de contactgegevens aan  het einde  van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen  op welke  wijze  wij uw gegevens verwerken, waar  wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting
Vimexx

Wij nemen  webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx.   Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.  Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten.  Dit zijn geen  persoonsgegevens.  Vimexx heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.  Vimexx is op grond  van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx.   Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel  mogelijk te voorkomen.  Vimexx heeft  geen  toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van)  de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.  Mollie verwerkt uw naam, adres  en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals  uw bankrekening- of creditcardnummer.  Mollie heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.  Mollie behoudt zich  het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder  te verbeteren en in het kader  daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.  Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond  van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek
PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak  om uw pakket bij u te laten bezorgen.  Wij maken gebruik van de diensten van PostNL  voor het uitvoeren van de leveringen.  Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres  en woonplaatsgegevens met PostNL  delen.  PostNL  gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.  In het geval dat PostNL  onderaannemers inschakelt, stelt PostNL  uw gegevens ook aan  deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak  om uw pakket bij u te laten bezorgen.  Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen.  Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen.  DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.  In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan  deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.  Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct  verband houdt met de opdracht die u verstrekt.  Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.  Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek  - op een later  moment  contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor  expliciet toestemming.  Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan  boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.  Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond  van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder  te verbeteren.  Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen  persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Xaëlla’s Closet op grond  van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen  van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.  In een

dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar  wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt  daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent.   Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.  Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.  Op grond  van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.  Medewerkers hebben echter  geen  toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar  aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond  van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft  u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.  Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich  op deze rechten kunt beroepen.  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel  naar  uw bij ons reeds  bekende e-mailadres.  In het geval dat u de gegevens op een ander  e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich  te legitimeren.  Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.  Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.  U heeft  te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  in te zien.   U kunt een verzoek  met die strekking doen aan  onze contactpersoon voor privacy zaken.  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.  Als uw verzoek  wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle  gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich  hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  te laten aanpassen.  U kunt een verzoek  met die strekking doen aan  onze contactpersoon voor privacy zaken.  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek  wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  te beperken.  U kunt een verzoek  met die strekking doen aan  onze contactpersoon voor privacy zaken.  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.  Als uw verzoek  wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft  niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  door een andere partij te laten uitvoeren.  U kunt een verzoek  met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.  Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle  gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.  Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft  in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Xaëlla’s Closet.  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.  Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan  u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.  U heeft  bovendien het recht om niet aan  geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.  Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze  dat dit recht van toepassing is.  Bent u van mening dat dit wel zo is, neem  dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies
Google Analytics

Via onze website worden cookies  geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google,  als deel van de “Analytics”-dienst.  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.  Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond  van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.  Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies  is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.  Op deze pagina vindt  u echter  altijd de meest recente versie.  Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft  voor de wijze  waarop wij reeds  verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Xaëlla’s Closet
Chrystiaan Huygensplein 4
1098 RB Amsterdam
+31 627 112 520

Contactpersoon voor privacy zaken

Jade Rol